فارس مرودشت جاده سد درودزن
همراه مدیر
09173205731-09173206944

لیست انواع کودهای شیمیایی مرکز خدمات کشاورزی حق جو

ردیف نام کود شیمیایی وضعیت
1 نیترات آمونیوم موجود
2 پتاسیم موجود
3 دی آمونیوم فسفات رازی موجود
4 کود کامل موجود
5 کود ماکرو موجود
6 سولفات آمونیوم گرانوله و پودری موجود